Взяти участь

  • Home
  • Договір Публічної Оферти

Договір Публічної Оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

ФОП Келлер І.В. (надалі «Виконавець»), яке належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах.

1. ТЕРМІНИ

1.1. Пакет послуг – набір послуг та Привілеїв, що надаються Виконавцем у відповідній сфері життєдіяльності людини в порядку та на умовах, визначених Правилами надання відповідного Пакету послуг.

1.2. Привілеї – додаткові можливості до відповідного Пакету послуг, що надаються Виконавцем для всіх без винятку Клієнтів, перелік та умови отримання яких визначений Правилами надання відповідного Пакету послуг. Привілеями зокрема, але не виключно, є: знижки, програми лояльності, спеціальні бонусні програми.

1.3. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

1.4. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://krasakrainy.com, яка є основним джерелом інформування Клієнтів.

1.5. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти, даного Договору та Правил надання відповідного Пакету послуг. Акцепт може бути здійснений одним зі способів:

- заповнення, підписання та передача Клієнтом Виконавцю письмового Акцепту, зразок якого знаходиться на сайті Виконавця;

- оплата грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості передплати за відповідний Пакет послуг;

- придбання Клієнтом Абонементу з обов’язковою подальшою Активацією послуг.

1.6. Клієнт – фізична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі, оплатила вартість відповідного Пакету послуг та Активувала послуги. Клієнт несе всі ризики, пов’язані з використанням його Абонементу будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень та наслідками такого використання. В свою чергу, Виконавець зобов’язується прикласти усіх можливих зусиль в рамках розумності щодо припинення можливості отримання послуг та привілеїв не уповноваженими на те особами. 1.7. Абонемент – будь-який паперовий, пластиковий або електронний носій, що містить унікальний код, або сам по собі унікальний код, переданий будь-якими засобами зв’язку, який надає можливість провести Активацію послуг.

1.8. Правила надання відповідного Пакету послуг – Публічний Договір, умови якого відповідають положенням цього Договору, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Клієнтом, з іншої, з моменту прийняття останнім всіх без винятку умов та положень даних Правил надання Пакету послуг та даного Договору, та який є єдиним джерелом врегулювання всіх умов надання послуг та привілеїв, відносин між Клієнтом та Виконавцем, що виникають в процесі їх виконання та дотримання у відповідній сфері. Всі рекламні, презентаційні та інші матеріали, що створені та існують з метою розвитку Виконавця, носять лише інформаційно-довідковий характер і не є джерелом врегулювання всіх умов надання послуг та Привілеїв.

1.9. Активація послуг – процес внесення телефонного номеру Клієнта до бази даних Виконавця.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1. Даний договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Клієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та додатків до нього.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Клієнту право на отримання оплаченого ним Пакету послуг, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити даний Пакет послуг.

2.3. Перелік, вартість, умови та порядок надання послуг деталізовано в Правилах надання відповідного Пакету послуг, які є Додатком до даного Договору.

2.4. Послуги надаються виключно після Активації послуг, виключно за номерами телефонів, які внесені в базу даних Виконавця, при наявності достатної кількості грошових коштів, сплачених Клієнтом в якості передплати за такі послуги.

2.5. Виконавець надає послуги, використовуючи телефонну та/або комп’ютерну мережу. Послуги можна отримувати тільки після проведення Виконавцем успішної ідентифікації Клієнта.

2.6. Необхідною умовою надання Клієнту послуг та Привілеїв, відповідно до обраного ним Пакету послуг, є ідентифікація Клієнта. Порядок та процедура ідентифікації залежить від форми звернення Клієнта до Виконавця та детально описані у Правилах надання відповідного Пакету послуг.

2.7. Місцем надання послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна, м. Київ).

2.8. Клієнт сплачує Послуги шляхом придбання Абонементу, або шляхом перерахування грошових коштів за послуги на поточний рахунок Виконавця.

2.9. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати розцінки на послуги. Виконавець сповіщає Клієнта про такі зміни в порядку, передбаченому даним Договором та/або Правилами надання відповідного Пакету послуг.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1.1. Клієнт має право:

3.1.2. Користуватися послугами та Привілеями, відповідно до обраного Пакету послуг, протягом всього строку надання послуг та Привілеїв, обумовленого у Правилах надання відповідного Пакету послуг.

3.1.3. Користуватися всіма Привілеями, зокрема, але не виключно: знижками, спеціальними бонусними пропозиціями тощо, що надаються Виконавцем з метою більш повного та зручного для Клієнта надання послуг та Привілеїв.

3.1.4. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним послуг та Привілеїв, а також іншу інформацію, пов’язану з наданням послуг та Привілеїв.

3.1.5. Отримувати додаткову інформацію та додаткові матеріали про Виконавця, його діяльність, про послуги та Привілеї, що надаються Виконавцем.

3.1.6. Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання послуг та Привілеїв.

3.2. Клієнт зобов’язується:

3.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію, необхідну для ідентифікації Клієнта.

3.2.2. При зверненні до Виконавця за наданням послуг та Привілеїв, не порушувати вимог чинного законодавства та прийнятих суспільство норм моралі та моральності, не використовувати результати надання послуг та Привілеїв Виконавцем у протиправних цілях, в результаті чого можуть бути порушені права та законні інтереси Виконавця та/або третіх осіб.

3.2.3. Не допускати користування послугами та Привілеями сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору та Правилами надання відповідного Пакету послуг.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Залучати третіх осіб для надання послуг та Привілеїв Клієнтам, які мають необхідну кваліфікацію для надання конкретного виду послуги.

3.3.2. Перевіряти надану Клієнтом інформацію, а також виконання Клієнтом умов Договору та Правил надання відповідного Пакету послуг.

3.3.3. Призупинити надання Послуг та привілеїв Клієнту на період перевірки виконання Клієнтом умов Договору та Правил надання відповідного Пакету послуг, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні Клієнтом та/або обґрунтованої підозри у порушенні умов вказаного Договору та Правил.

3.3.4. Відмовити Клієнту у наданні Послуг та привілеїв та розірвати Договір в односторонньому порядку у випадках, якщо: - Клієнт порушив свої зобов’язання за умовами Договору та Правилами надання відповідного Пакету послуг; - Клієнт використовує результати наданих послуг та Привілеїв у протиправних цілях, що шкодить або може зашкодити правам та законним інтересам Виконавця та/або третіх осіб; - надання послуг та Привілеїв може спричинити порушення Виконавцем вимог чинного законодавства, а також норм моралі та моральності, прийнятих суспільством.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Клієнту можливість отримання послуг та Привілеїв належної якості відповідно до цього Договору та Правил надання відповідного Пакету послуг, в межах обраного Клієнтом Пакету послуг.

3.4.2. Надавати Клієнту послуги та Привілеї з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення лікарської, адвокатської та комерційної таємниць.

3.4.3. Забезпечувати Клієнту можливість отримання інформаційно-довідкових послуг з питань надання послуг та Привілеїв відповідно до обраного Пакету послуг.

3.4.4. Забезпечувати Клієнту можливість отримання ним Привілеїв.

3.4.5. Приймати до розгляду всі раціоналізаторські пропозиції Клієнтів щодо покращення та якості надання послуг та Привілеїв.

4. ІНШІ УМОВИ.

4.1. Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності.

4.1.1. Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності, які виникають або можуть виникнути в процесі надання послуг та Привілеїв Клієнту, зберігаються за Виконавцем.

4.1.2. Всі матеріали, що передаються Виконавцем Клієнту є результатами інтелектуальної власності Виконавця.

4.1.3. Клієнт має право на безстрокове використання таких об’єктів виключно в особистих цілях.

4.2. Порядок врегулювання спорів та застосовне право.

4.2.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг та Привілеїв Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та всіх додатків до них, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

4.2.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Клієнт залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

4.2.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та не можливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

4.2.4. До відносин сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та всіх Додатків до нього, застосовуються чинні норми та положення законодавства країни місцезнаходження Виконавця такою мірою, якою це не суперечить імперативним нормам права країни місцезнаходження Виконавця.

4.3. Обмеження відповідальності Виконавця.

4.3.1. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої послуги результату, що очікував та бажав отримати Клієнт при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

4.3.2. Приймаючи умови цього Договору, Клієнт не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за відповідний Пакет послуг, а Виконавець, в свою чергу, не повертає Клієнту сплачені останнім кошти.

4.3.3. Відповідальність Виконавця перед Клієнтом у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується висновком експерта з контролю якості, відшкодовується виключно в межах вартості відповідного Пакету послуг, оплаченого Клієнтом.

4.4. Прикінцеві положення.

4.4.1. Виконавець залишає за собою право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

4.4.2. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним наказом Керівника Виконавця та публікуються на Сайті Виконавця.

4.4.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

4.4.4. Внесені зміни, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Клієнтів, включаючи тих, хто придбав Абонемент до моменту внесення та набрання чинності цих змін. 

4.4.5. Клієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця. 

4.4.6. Виконавець гарантує, що всі відомості про Клієнта, що містять лікарську, адвокатську, комерційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог національного та міжнародного законодавств. 

4.4.7. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для їх виконання та дотримання. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 

5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток). 

5.4. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того де знаходиться Клієнт, який отримує послугу. 

6.2 Виконавець може проводити аудіо запис всіх розмов з Клієнтом без додаткового повідомлення Клієнта про це. Дана інформація є конфіденційною. 

6.3. Виконавець зберігає конфіденційність даних та інформації, отриманої від Клієнта при укладанні Договору або в ході його виконання і може їх розповсюдити виключно в порядку та випадках прямо передбачених чинним законодавством України та/або Правилами надання послуг. 

6.4. Виконавець має право, Клієнт надає безумовну згоду на зберігання і обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що відноситься до персональних даних Клієнта з метою, що пов’язана з виконанням даного Договору та наслідків його виконання, або невиконання. Клієнт надає Виконавцю свою згоду на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну зберігання та терміну обробки персональних даних. 

6.5. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору. 

Реквізити Виконавця ФОП Келлер І.В. +38(095)823-86-83